Privacy

Op 25 mei 2018 geldt de Europese wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG)  en vervalt de Nederlandse WBP. Autoriteit Persoonsgegevens( AP) blijft toezichthouder.

Omdat Stichting Hartslag voor Nederweert  veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens is dit Privacy Beleid opgesteld. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Hartslag voor Nederweert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Hartslag voor Nederweert  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Hartslag voor Nederweert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen/activiteiten.
 • Het verzoeken om vrijwillige ondersteuning voor een activiteit

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het akkoord middels e-mail gegeven van het gebruik van uw e-mailadres.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Hartslag voor Nederweert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam van u, uw partner en eventuele kinderen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adresgegevens
 • E-mailadres(sen)

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartslag voor Nederweert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is,  hierna zal geen verwerking meer plaatsvinden
 • Gedurende minimaal 2 jaar zullen de gegevens in de administratie opgenomen zijn conform wettelijke vereisten.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Bestuur

Persoonsgegevens van Bestuur worden door Stichting Hartslag voor Nederweert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan bestuur van de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verenigings statuten en de wettelijke vereisten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Hartslag voor Nederweert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartslag voor Nederweert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een bestuursfunctie heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Hartslag voor Nederweert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan .
 • Toegang en verwerking van de gegevens is beperkt tot de voorzitter, penningmeester en secretaris van de vereniging
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze bestanden;
 • We pseudonimiseren persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen/Opmerkingen/Klachten

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen, opmerkingen of een klacht heeft neem dan contact met ons op!  Voor melding van een datalek kun u ook melding maken via onderstaande contactgegevens.